Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Sylwetka absolwentaKierunek Architektura


Absolwent studiów I-go stopnia:


Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów.

Absolwent jest przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Kierunek Budownictwo


Absolwenci studiów i stopnia posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:

Absolwenci są przygotowani do:
Absolwenci są przygotowani do pracy w:

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów.

Absolwent jest przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu:

Absolwenci są przygotowani do:
Absolwenci są przygotowani do:

Absolwenci są przygotowani do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).