Wersja do wydruku Wersja do wydruku 
  Aktualności   Archiwum


Habilitacja z budowli odpornych na terroryzm

  piątek, 2020-05-15 00:06:28


Na podstawie opinii komisji habilitacyjnej z dnia 12 marca 2020 r., w dniu 30 kwietnia Senat Politechniki Opolskiej podjął kolejną uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (dawniej budownictwo). Na mocy podjętej uchwały Senatu stopień doktora habilitowanego uzyskał Pan dr inż. Seweryn Kokot z Katedry Mechaniki Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich, Wydziału Budownictwa i Architektury. Recenzentami wniosku habilitacyjnego byli: Prof. Jerzy Małachowski z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Prof. Wojciech Sumelka z Politechniki Poznańskiej i Prof. Szczepan Woliński z Politechniki Rzeszowskiej.

Głównym osiągnięciem naukowym dra hab. inż. Seweryna Kokota, stanowiącym podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, była monografia habilitacyjna "Progressive collapse of reinforced concrete frame structures under column removal" (Zjawisko postępującej katastrofy ramowych konstrukcji żelbetowych pod wpływem utraty słupa), wydana w Oficynie Wydawniczej Politechniki Opolskiej w roku 2019. Monografia ta dotyczy analizy odporności ramowych budynków żelbetowych na możliwość wystąpienia zniszczenia słupów. W sytuacji zagrożenia terrorystycznego związanego z eksplozjami ładunków wybuchowych, tematyka postępującej katastrofy jest niezwykle aktualne. Rozprawa habilitacyjna oparta jest o eksperyment modelu pełnowymiarowego budynku żelbetowego, który miał miejsce w Europejskim Laboratorium Badania Konstrukcji, Wspólnotowego Centrum Badań Naukowych, Komisji Europejskiej (European Laboratory for Structural Assessment, Joint Research Centre).

Drugim obszarem naukowym, którym dr. hab. inż. Seweryn Kokot zajmuje się od wielu lat, jest tematyka identyfikacji uszkodzeń konstrukcji i oszacowania istniejącego stanu technicznego konstrukcji na podstawie pomierzonych drgań. Tematyka ta stanowi kontynuację i rozwinięcie prac badawczych prowadzonych w doktoracie. Ostatni obszar naukowy dotyczy odporności budowli na wstrząsy górnicze spowodowane eksploatacją złóż rudy miedzi na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Obie te tematyki są w kręgu zainteresowań zespołu Katedry Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich kierowanego przez prof. dra hab. inż. Zbigniewa Zembatego.

Wyniki prowadzonych badań zostały opublikowane w ponad kilkudziesięciu pracach (po obronie rozprawy doktorskiej w 2007 r.), tym samym jest autorem lub współautorem sześciu artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie JRC, jednej monografii, trzech publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych (bez IF), pięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych (była lista B i C MNiSW), dziewięciu ekspertyz i sprawozdań naukowych oraz kilkunastu referatów konferencji krajowych i zagranicznych.

W 2014 r. pełnił funkcję sekretarza naukowego międzynarodowej konferencji: Seventh European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures, która odbyła się 17-18 października 2014 r. w Opolu.

W latach 2002-2003, dr. hab. Seweryn Kokot otrzymał stypendium "Marie-Curie training site fellowship" i odbył roczny doktorancki staż naukowy w Joint Research Centre, European Laboratory for Structural Assessment, Ispra, Włochy.

W latach 2008-2012, brał udział projekcie naukowo-badawczym KBN-NCN dotyczącym symulacyjnych i eksperymentalnych badań zastosowania pomiarów obrotów w dynamicznej identyfikacji układów prętowych.

W 2008 r. wygrał konkurs na stypendium i 3-letni (2009-2012) staż naukowy "post-doc" w Joint Research Centre, European Laboratory for Structural Assessment, Ispra, Włochy pracując nad projektem pt. "Robustness and Building Protection against Explosive Loading".

Ponadto w 2009 r. jego rozprawa doktorska została wyróżniona w 43 edycji Konkursu Ministra Infrastruktury. Za działalność naukową został dwukrotnie nagrodzony przez Rektora Politechniki Opolskiej: w roku 2008 nagrodą II stopnia za działalność naukową, zaś w roku 2013 za działalność dydaktyczną nagrodą II stopnia.

Oprócz tego dr. hab. Seweryn Kokot jest promotorem kilkunastu prac dyplomowych, prowadzi zajęcia z kilku przedmiotów w języku angielskim ze studentami Erasmus, jest promotorem pomocniczym jednego przewodu doktorskiego i opiekunem naukowym studenta Szkoły doktorskiej.  Aktualności   Archiwum