Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Cel projektuProjekt "Czas inżynierów" - studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (2WB), realizowany jest w następstwie rozstrzygnięcia konkursu 1/POKL/4.1.2/2010 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt finansowany jest ze środków strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.2.

Projekt obejmuje realizację kształcenia na kierunkach zamawianych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w ramach naboru na rok akademicki 2010/11 i wsparciem obejmuje studia na kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej. Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku budownictwo, poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia, poprzez:


Powyższe cele są spójne z zapisami w Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej oraz z celami strategicznymi i horyzontalnymi NSRO 2007-2013. Działania projektu są zgodne z zapisami niżej wymienionych krajowych dokumentów strategicznych: