Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


System zapewnienia jakości kształceniaProblematyka jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej stanowi istotny element działalności Uczelni. Została ona uwzględniona odpowiednimi zapisami w Statucie Uczelni uchwalonym w 2006 roku, jej waga jest również uwzględniona w nowym Statucie obowiązującym od 2012 roku. System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) w Politechnice Opolskiej został wdrożony zarządzeniem Rektora Politechniki Opolskiej i stanowi integralną część dydaktycznej działalności Uczelni. System umożliwia wydziałom ciągłe doskonalenie poziomu jakości kształcenia oraz włącza studentów i przedstawicieli otoczenia gospodarczego w zakresie jego funkcjonowania oraz oceny.

SZJK obejmuje studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe uwzględniając ponadto autonomię i specyfikę jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej w zakresie dydaktyki i prowadzonych badań naukowych. System został opracowany w oparciu o doświadczenia poszczególnych wydziałów PO w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, jest zgodny z ogólnymi założeniami systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz nawiązuje do rozwiązań realizowanych w uczelniach Unii Europejskiej.

Podstawowe cele SZJK w PO

Podstawowe przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania SZJK w PO

Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:

Członkowie:


Skład Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia

Przewodniczący:

Członkowie:

Dokumenty do pobrania

zarządzenie Rektora nr 45/2015 wraz z załącznikami – do pobrania w Intranecie;
analiza wyników ankiety wśród uczestników egzaminów na uprawnienia budowlane – raport wstępny „wiosna 2010” przygotowany dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, lipiec 2010;
analiza wyników ankiety wśród uczestników egzaminów na uprawnienia budowlane – raport końcowy przygotowany dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, lipiec 2011;
wyniki badania losów zawodowych absolwentów z sesji zimowej 2011/2012 r. w 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej – Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej;
wyniki badania losów zawodowych absolwentów z sesji letniej 2011/2012 r. w 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej – Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej;
wyniki badania losów zawodowych absolwentów w sesji letniej 2013/2014 r. w 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej – Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej;
sprawozdanie z analizy wyników ankietyzacji studentów przeprowadzonej na Wydziale Budownictwa w okresie: 2012/13 i 2013/14;
Sprawozdanie z analizy wyników ankietyzacji absolwentów przeprowadzonej na Wydziale Budownictwa w latach akademickich: 2013/14 i 2014/15;
zmiany jakie powinna wprowadzić Politechnika Opolska w celu zwiększenia szansy jej studentów i absolwentów na znalezienie zatrudnienia – opinie studentów i absolwentów z roku 2014;
zmiany jakie powinna wprowadzić Politechnika Opolska w celu zwiększenia szansy jej studentów i absolwentów na znalezienie zatrudnienia – opinie studentów i absolwentów z roku 2015.
Sprawozdanie z analizy ankiet absolwentów 2017

Ciekawe linki

Przykłady dobrych praktyk na uczelniach krajowych i zagranicznych 2013
Przykłady dobrych praktyk w materiałach PKA 2015
Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW