Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Rok 2018


2018-10-11
Konferencja Bezpieczne Ciepło 2018

2018-10-03
Seminarium Wydziałowe "Ma­the­ma­ti­cal mo­dels for un­der­stan­ding phe­no­me­na: phy­si­cal view and mind view", Prof. Yukio Ta­mu­ra

2018-07-11
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Bońkowskiego

2018-06-26
Obrony projektów z przedmiotu "Architektura wielomieszkaniowa"

2018-06-13
Podpisanie umowy z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych

2018-06-13
Seminarium Wydziałowe "Su­sta­ina­ble plan­ning ap­pro­aches for peri-urban land­sca­pes"

2018-05-30
Warsztaty dla dzieci, wystawa dla wszystkich, Wojciech Kołyszko i Jovanka Tomaszewska

2018-05-30
Seminarium wydziałowe: "Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Po­li­tech­ni­ki Lwow­skiej: kie­run­ki dzia­łal­no­ści dy­dak­tycz­nej i na­uko­wej"

2018-05-13
Wydział Budownictwa i Architektury na Pikniku XVI Opolskiego Festiwalu Nauki 13.05.2018 r.

2018-04-23
Jubileusz 50-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury

2018-03-07
Zajęcia z włoskim profesorem, Luca Trabattoni

2018-01-17
Otwarcie wystawy „db2 architekci - ALGORYTM", Katedra Architektury i Urbanistyki WBiA, Galeria Circulus