Wersja do wydruku Wersja do wydruku 
Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data: 2019-10-29, godzina: 09:30, sala: K-10, Seminarium katedralne (KFM)

Wyniki badań eksperymentalnych żelbetowych belek wzmacnianych RPC

dr inż. Mariusz CZABAK

  Zobacz starsze wiadomości

 Seminarium Wydziałowe, 16.10.2019 r., 10:00

  piątek, 2019-10-11 14:23:24


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium wydziałowe, pt.:

Proposed Classification of Strong Winds,
Tornadoes and Downbursts in Poland

Autor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski
Data: 16.10.2019 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, Profesor Uczelni

Przewodniczący Komisji Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał2019-09-26
Za­wia­do­mie­nie o pu­blicz­nej obro­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej

2019-09-17
Konkurs o nagrodę im. prof. dr hab. inż. Oswalda Matei za prace dyplomowe

2019-07-03
Seminarium Wydziałowe, 10.07.2019 r., 00:00

2019-06-27
Za­wia­do­mie­nie o pu­blicz­nej obro­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej

2019-06-17
Ar­chi­tek­tu­ra w ple­ne­rze, Mu­zeum Wsi Opol­skiej

2019-06-13
Umowa o współ­pra­cy po­mię­dzy UMWO a WBiA

2019-06-12
Za­wia­do­mie­nie o pu­blicz­nej obro­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej

2019-06-11
Se­mi­na­rium Wy­dzia­ło­we, Dr Gri­bo­vsz­ki Ka­ta­lin

2019-06-07
Seminarium Wydziałowe, 19.06.2019 r., 10:00

2019-06-05
Seminarium Wydziałowe, 12.06.2019 r., 10:00

2019-06-04
Za­wia­do­mie­nie o pu­blicz­nej obro­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej

2019-06-03
ANSYS Academic Roadshow na Politechnice Opolskiej

2019-06-03
Pomóż nam pomóc sobie. Studencie, Absolwencie! Oddajemy Ci głos.

2019-06-03
II miejsce w sesji plakatowej dla pracowników WBIA

2019-06-03
Ze­bra­nie Sek­cji Me­cha­ni­ki Kon­struk­cji i Ma­te­ria­łów Ko­mi­te­tu In­ży­nie­rii Lą­do­wej i Wod­nej PAN oraz Sek­cji Metod Ob­li­cze­nio­wych


  Zobacz starsze wiadomości