Seminaria Wydziałowe


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria Wydziału Budownictwa i Architektury,
które odbywają się w każdą środę o godz. 10:00
na Auli Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2014


2014-12-10
Wpływ prędkości odkształcenia i temperatury na właściwości mechaniczne stali budowlanych stosowanych w konstrukcjach ochronnych i obronnych
Leopold KRUSZKA (Wojskowa Akademia Techniczna)

2014-12-10
Badania doświadczalne żelbetowych modelowych belek zespolonych typu beton-beton z użyciem fibrobetonów
dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska (Politechnika Białostocka)

2014-12-03
Szkolenie dotyczące najnowszych zmian w uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia wdrożonych w uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia, obowiązujących od dnia 01.10.2014r
dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz

2014-11-19
Wpływ zawiesiny bentonitowej na właściwości betonu w monolitycznych ścianach szczelinowych
dr inż. Magdalena CZOPOWSKA-LEWANDOWICZ

2014-11-05
Finansowania badań naukowych - aktualna oferta konkursowa NCN, MNISW, FNP
mgr inż. Anna Pieloch, mgr Natalia Sordon

2014-10-15
Analiza stateczności belek-słupów z podporami podatnymi pod określonym układem obciążeń
mgr inż. Joanna NOWACKA

2014-10-08
Kompozyty GFRP systemu FIBERLINE
Christian SCHOLZE – firma FIBERLINE z Danii

2014-10-08
Wykorzystanie termowizji w pomiarach właściwości cieplnych materiałów budowlanych
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2014-10-01
Zastosowanie betonu w budownictwie drogowym
dr inż. Wojciech KOZŁOWSKI

2014-10-01
Instalacje i urządzenia odwadniające drogi służące ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów betonowych
dr hab. inż. Adam RAK, profesor uczelni

2014-10-01
Zastosowanie betonu wałowanego w konstrukcji dróg lokalnych
dr inż. Beata STANKIEWICZ

2014-09-08
Prędkość zwęglania drewna w analizie pożarowej konstrukcji drewnianych
dr inż Anna Dębowska

2014-07-09
Popioły lotne z kotłów fluidalnych i ich wpływ na kształtowanie właściwości materiałów na bazie cementu portlandzkiego i hutniczego
mgr inż. Jolanta KOWALSKA

2014-06-25
Mechanizm delaminacji kompozytów GFRP w płytach pomostowych konstrukcji mostowych
dr inż. Beata STANKIEWICZ

2014-06-25
Wybrane metody nowoczesnej diagnostyki i renowacji zabytkowych mostów metalowych
dr inż. Przemysław JAKIEL

2014-06-11
Analiza czasowo kosztowa przestojów produkcyjnych w wiązanym ciągu technologicznym robót budowlanych
dr inż. Daniel PRZYWARA

2014-06-04
Zastosowanie wybranych, metod analizy wielokryterialnej przy wspomaganiu procesu decyzyjnego w optymalizacji wysoce specjalistycznych zagadnień budowlanych
dr inż. Dariusz FABIANOWSKI

2014-05-21
Ocena istniejących konstrukcji budowlanych i ich rehabilitacja
prof. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELEWSKI

2014-05-21
Przedstawienie wniosków z Kart Doskonalenia Przedmiotu oraz propozycje działań doskonalących w zakresie jakości kształcenia, programów kształcenia oraz infrastruktury dydaktycznej Wydziału Budownictwa PO
dr inż. Józef M. GIGIEL

2014-04-09
Normy ISO/IC98 i Normy EN – podobieństwa i różnice
prof. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELEWSKI

2014-04-02
Przyszłość technologii betonu
prof. dr hab. Stefania GRZESZCZYK

2014-03-26
Zastosowanie geosyntetyków w wyjątkowo trudnych i skomplikowanych warunkach geotechnicznych. Nowe rozwiązania inżynierskie na przykładzie budowy autostrad A1 i A2
INORA

2014-03-21
Seminarium podsumowujące realizację zadań badawczych wykonywanych w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego – NBS za rok 2013
prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY

2014-03-05
Monitorowanie budowlanych cykli realizacyjnych instalacji przemysłowych weryfikowane hybrydowymi technikami pomiarowymi
mgr inż. Jerzy Lesław KWIATKOWSKI

2014-01-22
Geometria i stateczność dwóch rodzin struktur prętowych jedno i dwuwarstwowych kopuł sferycznych
dr inż. Dominika PILARSKA