Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni
Cel Seminarium:
  • Przedstawianie przez adiunktów/doktorów stanu badań w świecie w obszarze planowanej rozprawy habilitacyjnej.
  • Aktywizacja pracy naukowej osób które osiągnęły stopień naukowy doktora.
  • Promowanie publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
  • Referujący wypełniają specjalny formularz aktywności naukowej ().Rok 2020


2020-11-25
Doświadczenia z badania zastosowań czujników rotacji do detekcji uszkodzeń, na przykładzie artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Mechanical Systems & Signal Processing"
mgr inż. Łukasz Huras

2020-11-18
Grant NCN Miniatura, od pomysłu do finansowania - Ocena wpływu zespolenia dwuteowych belek drewnianych z betonem na bazie proszków reaktywnych (RPC) oraz wzmocnionych taśmami CFRP na ich sztywność i nośność
dr inż. Mariusz CZABAK

2020-10-28
Kroki postępowania w procesie publikacyjnym artykułu "Two subdivision methods based on the regular octahedron for single- and double-layer spherical geodesic domes" w czasopiśmie International Journal of Space Structures.
dr inż. Dominika PILARSKA

2020-10-21
Badania nad opracowaniem systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej dedykowanego do urządzeń́ grzewczych na paliwa stałe” - doświadczenia z realizacji grantu NCBiR w ramach współpracy z firmą JAWAR sp. z o.o.
dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

2020-10-14
Za­sto­so­wa­nie czuj­ni­ków ro­ta­cji w ana­li­zie mo­dal­nej żel­be­to­wych belek UHPC - do­świad­cze­nia z gran­tu NCN Mi­nia­tu­ra
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI

2020-03-04
Badania termowizyjne cieplnych właściwości materiałów budowlanych - przegląd technik i badania własne
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2020-01-29
Badania termowizyjne cieplnych właściwości materiałów budowlanych - przegląd technik i badania własne
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2020-01-22
Wstępne wyniki pracy wdrożeniowej przy realizacji projektu dotyczącego budowy mobilnych niskoenergetycznych smart-domów modułowych na tle literatury światowej
dr inż. Mariusz KUPINA

2020-01-15
Wstępne wyniki pracy wdrożeniowej przy realizacji projektu dotyczącego budowy mobilnych niskoenergetycznych smart-domów modułowych
dr inż. Mariusz KUPINA

2020-01-08
Uproszczona metoda obliczania wartości obwiedni momentów zginających w płytach i belkach zespolonych stalowo-betonowych – przegląd literatury
mgr inż. Marek Jurkiewicz