Najważniejsze publikacje pracowników WBiA
w roku 2019Monografia naukowa, wydana przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


[1]ADAMSKA M. E., Transformacje rynków średniowiecznych miast Śląska Opolskiego od XVIII wieku do czasów współczesnych. Przerwane tradycje, zachowane dziedzictwo, nowe narracje, Studia i Monografie z. 509, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2019 (ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-66033-41-2)
[2]KOKOT S., Progressive collapse of reinforced concrete frame structures under column removal. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2019.
[3]MARYNOWICZ A.: Wyznaczanie cieplnych właściwości materiałów budowlanych przy wykorzystaniu techniki termowizyjnej, Studia i Monografie z. 506, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2019 (ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-66033-38-2), s. 166.


Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


[1]BOŃKOWSKI P.A., ZEMBATY Z., MINCH M. Y., Seismic effects on leaning slender structures and tall buildings, Elsevier, Engineering Structures 198 (2019) 109518, 0141-0296, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109518
[2]BOŃKOWSKI P.A., ZEMBATY Z., Discussion on “A parametric study on the effect of rotational ground motions on building structural responses” by F. Vicencio and N.A. Alexander [SoilDyn Earthq Eng 118 (2019) 191–206], 0267-7261 2019 Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2019.03.005, article in press.
[3]BOŃKOWSKI P.A., ZEMBATY Z., MINCH M.Y. Engineering analysis of strong ground rocking and its effect on tall structures. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 116, 358-370. DOI: 10.1016/j.soildyn.2018.10.026.100
[4]CHMIELEWSKI T., PIOTROWSKA M., Investigation of the variability of EPSTAL steel strength parameters, Archives of Civil Engineering 2019, ISSN 1230-2945; Vol LXV, 3, pp 15-30. DOI: 10.2478/ace-2019-0031, http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
[5]DROŻDŻOL K. Experimental fire testing of an innovative three-layer chimney for residential buildings. Journal of Building Engineering, Vol. 28, March 2020, 101019.https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.101019
[6]FABIANOWSKI D., JAKIEL P.: An expert fuzzy system for management of railroad bridges in use. Automation in Construction 106 (2019) doi.org/10.1016/j.autcon.2019.102856
[7]GÓRSKI P., Pospíšil S., TATARA M., Trush A.: PIV analysis of near-wake flow patterns of an ice-accreted bridge cable in low and moderately turbulent wind, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 191, 2019, str. 297-311, DOI: 10.1016/j.jweia.2019.06.011
[8]GÓRSKI P., TATARA M., Pospíšil S., Kuznetsov S.: Model investigations of the aerodynamic coefficients of iced cables in cable-stayed bridges, Czasopismo Techniczne, Vol. 8, 2019, str. 115-127, DOI: 10.4467/2353737XCT.19.083.10862
[9]GRZESZCZYK S., JUROWSKI K., BOSOWSKA K., GRZYMEK M.: The role of nanoparticles in decreased washout of underwater concrete, Construction and Building Materials, 203, 2019, s. 670–678
[10]GRZESZCZYK S., JUROWSKI K., KOWALSKA J.: Wpływ dodatku granulowanego żużla wielkopiecowego do cementu na wywmywalność mieszanek betonowych w robotach podwodnych, Cement Wapno Beton
[11]SCHEINHERROVÁ L., VEJMELKOVA E., KEPPERT M., BEZDIČKA P., DOLEŽELOVÁ M., KREJSOVA J., GRZESZCZYK S., MATUSZEK-CHMUROWSKA A., ČERNÝ R.: Effect of Cu-Zn coated steel fibers on high temperature resistance of reactive powder concrete, Cement and Concrete Research, 117, 2019, s. 45-57, doi: 10.1016/ j.cemconres.2018.12.008
[12]Gancarczyk A., Sindera K., Iwaniszyn M.,Piatek, M., Macek, W., Jodlowski, PJ., Wronski, S.,Sitarz, M., Lojewska, J., KOŁODZIEJ A. : Metal Foams as Novel Catalyst Support in Environmental Processes CATALYSTS Volume: 9 Issue: 7 Article Number: 587, DOI: 10.3390/catal9070587
[13]MALESKA T., BEBEN D.: Numerical analysis of a soil-steel bridge during backfilling using various shell models. Engineering Structures, vol. 196, 2019, Doi:10.1016/j.engstruct.2019.109358
[14]MALESKA T., NOWACKA J., BĘBEN D.: Application of EPS geofoam to a soil–steel bridge to reduce seismic excitations. Geosciences, 2019, 9(10), 448; https://doi.org/10.3390/ geosciences9100448
[15]PERKOWSKI Z., CZABAK M.: Description of behaviour of timber-concrete composite beams including interlayer slip, uplift, and long-term effects: Formulation of the model and coefficient inverse problem, Engineering Structures, 2019, Vol. 194, p. 230-250, DOI: 10.1016/j.engstruct.2019.05.058
[16]RAWSKA-SKOTNICZNY A., Tylek I., Kuchta K., Niezawodność obiektów budowlanych – podstawy prawne. Builder Science 267 (10) 2019, s. 6-8, ISSN 1896-0642, DOI 10.5604/01.3001.0013.452


Rozdział w monografii naukowej, wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


[1]BUJNAK J., MICHALEK P., PERKOWSKI Z.: Experimental and Theoretical Research of Composite Truss Behaviour, Special Issue: Proceedings of Nordic Steel 2019, Ed.: Jeppe Jönsson, ce/papers, 2019, Vol. 3, 3-4, p. 265-270, Ernst & Sohn – A Wiley Brand, 2019, https://doi.org/10.1002/cepa.1054
[2]CZABAK M.: Wyznaczanie parametrów określających sztywność belek drewniano-betonowych w zakresie sprężystym, Ujęcie aktualnych problemów inżynierii lądowej, Monografia Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2019
[3]DROŻDŻOL K.: Development of Modern Chimney Systems Designed for Solid Fuel Devices. In: Monteiro J. et al. (eds) INCREaSE 2019. INCREaSE 2019. Springer Nature Switzerland, pp 487-50,
[4]GRZESZCZYK S.: Nowoczesne betony do robót podwodnych, Monografia: “Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Tom 5 pod redakcją naukową Zygmunta Mierczyka, Wydawnictwo WAT, 2019
[5]KUŚ J., Experimental verification of lateral-torsional buckling of steel I-beams with tapered flanges; Stability and Ductility of Steel Structures 2019, ed.: František Wald, Michal Jandera, CRC Press, Taylor & Francis Group; 2019; ISBN: 978-0-367-33503-8 (Hbk). ISBN: 978-0-429-32024-8 (eBook), DOI: 10.1201/9780429320248; pp. 673-681
[6]MALESKA T., BEBEN D.: Seismic analysis of the soil-steel bridge with various soil cover height. Earthquake geotechnical engineering for protection and development of environment and constructions (Eds.: Silvestri F., Moraci N.). Taylor and Francis Group, 2019, pp. 3748 – 3755. ISBN: 978-0-367-14328-2
[7]MALESKA T., BEBEN D.: Impact of boundary conditions on the soil-steel arch bridge behaviour under seismic excitation. Structural Integrity 11, Proceedings of ARCH 2019 9th International Conference on Arch Bridges (Eds. Aręde A., Costa C.). Springer Nature Switzerland, 2019, pp. 136–144, https://doi.org/10.1007/978-3-030-29227-0_10
[8]MALESKA T., NOWACKA J., BEBEN D.: Seismic Response of Soil-Steel Bridge with the EPS Geofoams. INCREASE 2019 (Eds: Monteiro J. et al.). Springer Nature Switzerland, pp. 1043–1054, https://doi.org/10.1007/978-3-030-30938-1_82 https://doi.org/10.1007/978-3-030-30938-1_39