Aktualności   Archiwum

Habilitacja z "Serca miasta" w dyscyplinie architektura i urbanistyka

  środa, 2020-10-14 13:51:18


Wykładowcy naszej uczelni stale się rozwijają i uzyskują kolejne stopnie naukowe. W ich gronie wybiła się w ostatnim czasie badaczka średniowiecznych rynków dr inż. arch. Monika Ewa Adamska.

W dniu 25 września 2020 roku Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka Politechniki Wrocławskiej, na podstawie opinii komisji habilitacyjnej z dnia 6 lipca 2020 roku, podjęła jednomyślną uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka Pani dr inż. arch. Monice Ewie Adamskiej z Katedry Architektury i Urbanistyki, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli:

  • Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska (Politechnika Wrocławska)
  • Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK (Politechnika Krakowska)
  • Dr hab. inż. arch. Adam Nadolny, prof. PP (Politechnika Poznańska)

Osiągnięciem naukowym dr hab. inż. arch. Moniki E. Adamskiej, wskazanym jako najważniejsze we wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, jest autorska monografia habilitacyjna pt. Transformacje rynków średniowiecznych miast Śląska Opolskiego od XVIII wieku do czasów współczesnych. Przerwane tradycje, zachowane dziedzictwo, nowe narracje wydana w 2019 roku przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Opolskiej w serii „Studia i Monografie”. Recenzentami wydawniczymi monografii byli:

  • Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka (Politechnika Krakowska)
  • Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ (Politechnika Śląska)

W monografii habilitacyjnej autorka podjęła złożoną problematykę przekształceń placów rynkowych średniowiecznych miast Śląska Opolskiego, ze szczególnym zaakcentowaniem kontynuacji lub przerwania tradycji, wskazaniem stanu zachowania dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego oraz identyfikacji nowych tendencji w kształtowaniu przestrzeni placów rynkowych. Fenomen placów rynkowych polega na kompozycji elementów przestrzeni o cechach powtarzalności z elementami o cechach indywidualnej odrębności, które wspólnie tworzą wyjątkową przestrzeń – „serce miasta”. Opracowaniem objęto 27 placów rynkowych średniowiecznych miast lokacyjnych Opolszczyzny założonych w XIII i XIV wieku.

Centrum opolskiego rynku – ratusz

Zakres terytorialny uwzględniony w pracy pokrywa się z obecnymi granicami administracyjnymi województwa opolskiego. Zakres chronologiczny opracowania obejmuje okres od XVIII w. do czasów współczesnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na czas intensywnych przekształceń w przestrzeni placów rynkowych po 1945 roku. Monografia, jako syntetyczna i całościowa praca obejmująca problematykę placów rynkowych miast Śląska Opolskiego uzupełnia stan wiedzy w przyjętym zakresie opracowania, ma znaczące wartości poznawcze oraz walory aplikacyjne.

Dorobek naukowy dr hab. inż. arch. Moniki Adamskiej po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych w 2006 roku stanowi około 50 publikacji wpisujących się w kilka głównych tematów badawczych oraz węższe wątki naukowe. W pierwszych latach po uzyskaniu stopnia doktora Monika Adamska kontynuowała podjęty przed doktoratem temat badawczy dotyczący historycznej architektury drewnianej Śląska Opolskiego analizując aspekty konserwacji i ochrony przed korozją biologiczną oraz ogniem zabytkowego dziedzictwa regionu. Drugi temat badawczy realizowany po uzyskaniu stopnia doktora obejmował zagadnienia architektury i urbanistyki międzywojennego Opola zainicjowane jeszcze w rozprawie doktorskiej. Trzeci temat badawczy dotyczył znaczącego programu kolonizacji fryderycjańskiej na Śląsku realizowanego w 2 poł. XVIII w. z inicjatywy króla Fryderyka II, po włączeniu regionu do Królestwa Prus. W ramach programu w obszarze Śląska powstało ok. 450 kolonii, w tym ponad 100 na terenie Śląska Opolskiego. Czwarty temat badawczy, historyczne założenia zieleni Śląska Opolskiego, wpisał się w dorobek naukowo-publikacyjny w szerokim i zróżnicowanym zakresie merytorycznym. Piąty temat badawczy, planowany do kontynuacji, obejmuje zagadnienia procesów rewitalizacyjnych w zespołach staromiejskich Śląska.

Paczków

Temat ten jest szczególnie aktualny i znaczący wobec licznych projektów przekształceń realizowanych od pocz. XXI w. w przestrzeni wielu układów staromiejskich regionu. Szóstym tematem badawczym były wstępne analizy współczesnej roli placu rynkowego w strukturze zespołu staromiejskiego, stanowiące z jednej strony rozpoznanie zagadnienia placu rynkowego średniowiecznego miasta, z drugiej strony zapowiedź monografii stanowiącej osiągnięcie naukowe. Wyniki prowadzonych badań zostały przedstawione na ponad 30 konferencjach naukowych, wśród nich wyróżniają się 3 konferencje międzynarodowe: ISUF Walencja 2017, WMCAUS Praga 2018 i EAUH Rzym 2018.

Znaczące miejsce wśród osiągnięć naukowych dr hab. Moniki Adamskiej zajmują 3 zagraniczne stypendia naukowo-badawcze przyznane w drodze międzynarodowych konkursów i zrealizowane w latach 2015–2017. Dwa stypendia zostały przyznane przez Instytut Herdera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią (Marburg, Niemcy) na realizację autorskich projektów w oparciu o zbiory literaturowe oraz archiwum graficzne Instytutu. Trzecie stypendium zostało przyznane przez Fundację Pruskiego Dziedzictwa Kultury i zrealizowane w Departamencie Map Biblioteki Państwowej w Berlinie w oparciu o jego zbiory ikonograficzne i kartograficzne. Zrealizowane stypendia pozwoliły na znaczące poszerzenie wiedzy o średniowiecznych układach lokacyjnych regionu, umożliwiły zebranie obszernych materiałów tekstowych i graficznych oraz zainicjowały prace nad monografią habilitacyjną.

Wśród innych osiągnięć naukowych dr hab. Moniki Adamskiej na wyróżnienie zasługuje opieka naukowa w charakterze promotora pomocniczego w dwóch rozprawach doktorskich pracowników Katedry Architektury i Urbanistyki realizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (jeden przewód zakończony z wyróżnieniem, drugi w trakcie realizacji).

W obszarze dydaktyki dr hab. inż. arch. Monika Adamska jest aktywnym uczestnikiem programu Erasmus, realizując zajęcia dydaktyczne na uczelniach partnerskich Politechniki Opolskiej w Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Portugalii i Turcji. Istotnymi dla jej rozwoju zawodowego jako nauczyciela akademickiego były, przyznane w drodze konkursów, 3 zagraniczne staże dydaktyczne, umożliwiające wymianę doświadczeń i obserwację sposobów realizacji kształcenia na kierunku Architektura w uczelniach Włoch, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Dr hab. inż. arch. Monika Adamska po uzyskaniu stopnia doktora znacząco zaangażowała się w działalność organizacyjną w Politechnice Opolskiej, pełniąc funkcję Pełnomocnika Dziekana i Rektora ds. jakości kształcenia, przewodniczącej Wydziałowej Rady ds. jakości kształcenia oraz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Obecnie dr hab. Monika E. Adamska przewodniczy Radzie Dydaktycznej kierunku studiów Architektura, a w Katedrze Architektury i Urbanistyki pełni funkcję Kierownika Zespołu Dydaktycznego.

W innych działaniach na uwagę zasługuje aktywność dr hab. Moniki Adamskiej na rzecz popularyzacji nauki realizowana w formie licznych autorskich spacerów oraz wykładów m.in. we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu oraz Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu.

Dr hab. Monika E. Adamska posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego (także w Szkocji) oraz planowania przestrzennego , jako autorka i współautorka. Aktywnie uczestniczy w działalności krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i towarzystw: Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, ISUF Polska, EAUH European Association of Urban History, jest członkiem Komisji Inżynierii Budowlanej, Oddział PAN w Katowicach oraz Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.


  Aktualności   Archiwum