Aktualności   Archiwum

Pierwsza uczelniana habilitacja z inżynierii lądowej i transportu

  środa, 2020-04-08 11:53:24


W dniu 26 lutego Senat Politechniki Opolskiej, na podstawie opinii komisji habilitacyjnej z dnia 21 stycznia 2020 r, podjął kolejną uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, a jednocześnie pierwszą w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (dawniej budownictwo).

Na mocy uchwały Senatu stopień doktora habilitowanego uzyskał Pan dr inż. Andrzej Marynowicz z Katedry Fizyki Materiałów Wydziału Budownictwa i Architektury. Recenzentami wniosku habilitacyjnego byli: Prof. Dariusz Gawin z Politechniki Łódzkiej, Prof. Lech Czarnecki z Politechniki Warszawskiej oraz Prof. Jan Kubica z Politechniki Śląskiej.

Najważniejszym osiągnięciem naukowym dra hab. inż. Andrzeja Marynowicza, stanowiącym podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, a uzyskanym po otrzymaniu stopnia doktora nauk technicznych w roku 2005, była monografia habilitacyjna pt.: Wyznaczanie cieplnych właściwości materiałów budowlanych przy wykorzystaniu techniki termowizyjnej, wydana w Oficynie Wydawniczej Politechniki Opolskiej w roku 2019.

Jego działalność naukowa związana jest od początku głównie z zagadnieniami fizyki budowli, termomechaniką, teorią modelowania pól cieplnych z wykorzystaniem źródeł laserowych (dzięki współpracy z zespołem profesora Oleksandra Hachkevycha), a w szczególności z problematyką eksperymentalnego wyznaczania współczynników dyfuzji wilgoci i przepływu ciepła w porowatych materiałach budowlanych. Znalazło to odzwierciedlenie w niemal 60-u pracach, w tym, po obronie pracy doktorskiej, pięciu w czasopismach indeksowanych w bazie JCR, w dwóch monografiach, ośmiu rozdziałach monografii oraz dziewiętnastu referatach na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Obecnie, jego główne zainteresowania naukowe obejmują tematykę zastosowań termografii aktywnej w pomiarach cieplnych i wilgotnościowych właściwości materiałów oraz modelowania ich efektywnej przewodności cieplnej, a także zagadnienia interakcji promieniowania laserowego z materiałami porowatymi.

Z zatrudnieniem dra hab. inż. Andrzeja Marynowicza na Politechnice Opolskiej (od roku 1999) związana jest nie tylko działalność naukowa ale także duża aktywność w zakresie dydaktyki. W latach 20062008 koordynował z ramienia Politechniki Opolskiej europejski projekt edukacyjny Leonardo TEMTIS, którego głównym koordynatorem była Politechnika w Ostrawie. Dodatkowym efektem wieloletniej działalności dydaktycznej było promotorstwo 94 prac dyplomowych, w tym trzech prac magisterskich z tematyki zabytkowych konstrukcji drewnianych, nagrodzonych w konkursach Głównego Konserwatora RP i Ministra Infrastruktury w roku 2007 oraz jednej pracy magisterskiej o charakterze projektowym nagrodzonej w roku 2018 przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

W latach 2007/08 pełnił obowiązki kierownika Katedry Fizyki Materiałów na Wydziale Budownictwa PO, zaś od roku 2005 reprezentuje Politechnikę Opolską w Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w tym od roku 2016 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego oraz Przewodniczącego Centralnego Jury Zawodów.

Za działalność naukową został nagrodzony przez Rektora Politechniki Opolskiej nagrodą II stopnia w roku 2006, zaś w roku 2012 za działalność dydaktyczną nagrodą zespołową II stopnia. W roku 2016 otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej na wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.


  Aktualności   Archiwum