Oferta kształcenia
Sylabusy WBiA

Sylabusy Wydziału Budownictwa i Architektury

Budownictwo, studia 2-go stopnia stacjonarne, spec. Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2017/2018Semestr 1

  1 Metody komputerowe w mechanice budowli
  2 Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa
  3 Programowanie metod numerycznych w Matlabie
  4 Przedmiot humanistyczny obieralny - Estetyczny wymiar budownictwa
  5 Przedmiot humanistyczny obieralny - Historia nauki i techniki
  6 Teoria sprężystości i plastyczności
  7 Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej
  8 Zaawansowana matematyka
  9 Złożone konstrukcje metalowe


Semestr 2

10 Fundamenty specjalne
11 Język obcy
12 Konstrukcje powierzchniowe i cienkościenne
13 Konstrukcje prefabrykowane i sprężone
14 Podstawy dynamiki budowli
15 Podstawy termomechaniki
16 Przedmiot społeczny obieralny - Rola wynalazczości w społeczeństwie
17 Przedmiot społeczny obieralny - Społeczne i ekonomiczne aspekty energii odnawialnej
18 Złożone konstrukcje betonowe


Semestr 3

19 Awarie i diagnostyka konstrukcji
20 Betonowe budowle specjalne
21 Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych
22 Metalowe budowle specjalne
23 Podstawy inżynierii sejsmicznej
24 Praca dyplomowa
25 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Betony nowej generacji
26 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Podstawy budownictwa podziemnego
27 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Teoria konstrukcji mostowych
28 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia dynamiki budowli
29 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia stateczność konstrukcji
30 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia współczesnej mechaniki betonu
31 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Zarządzanie jakością i środowiskiem w budownictwie
32 Seminarium dyplomowe
33 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi


Wygenerowano dnia 08-11-2018


  Oferta kształcenia