Oferta kształcenia
Sylabusy WBiA

Sylabusy Wydziału Budownictwa i Architektury

Budownictwo, studia 1-go stopnia stacjonarne

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2017/2018Semestr 1

  1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
  2 Chemia materiałów budowlanych
  3 Geologia
  4 Geometria wykreślna
  5 Matematyka 1
  6 Podstawy architektury i urbanistyki
  7 Przedmiot humanistyczny obieralny - Podstawy widzenia artystycznego
  8 Przedmiot humanistyczny obieralny - Sacrum w sztuce i architekturze
  9 Rysunek techniczny


Semestr 2

10 Fizyka
11 Geodezja
12 Matematyka 2
13 Materiały budowlane
14 Mechanika teoretyczna 1
15 Ochrona własności intelektualnej
16 Przedmiot społeczny obieralny - Innowacyjność i etyka zawodu inżyniera
17 Przedmiot społeczny obieralny - Społeczne aspekty planowania przestrzennego
18 Technologia informacyjna
19 Wychowanie fizyczne


Semestr 3

20 Budownictwo ogólne 1
21 Instalacje budowlane
22 Język obcy 1
23 Matematyka 3
24 Mechanika teoretyczna 2
25 Przedmiot obieralny 1 - Ochrona środowiska w budownictwie
26 Przedmiot obieralny 1 -Metrologia w budownictwie
27 Technologia betonu
28 Wytrzymałość materiałów 1


Semestr 4

29 Budownictwo ogólne 2
30 Fizyka budowli
31 Język obcy 2
32 Mechanika betonu
33 Mechanika budowli 1
34 Mechanika gruntów
35 Przedmiot obieralny 2 - Betony wysokowartościowe
36 Przedmiot obieralny 2 - Prefabrykaty budowlane
37 Wytrzymałość materiałów 2


Semestr 5

38 Budownictwo komunikacyjne
39 Fundamentowanie
40 Hydraulika i hydrologia
41 Język obcy 3
42 Konstrukcje betonowe 1
43 Konstrukcje metalowe 1
44 Mechanika budowli 2
45 Praktyka kierunkowa
46 Technologia robót budowlanych


Semestr 6

47 Język obcy 4
48 Konstrukcje betonowe 2
49 Konstrukcje drewniane
50 Konstrukcje metalowe 2
51 Metodologia badań naukowych
52 Metody obliczeniowe w mechanice budowli
53 Organizacja produkcji budowlanej
54 Przedmiot obieralny 3 - Podstawy diagnostyki cieplnej budynków
55 Przedmiot obieralny 3 - Wybrane zagadnienia z fizyki budowli
56 Przedmiot obieralny 5 - Budownictwo przemysłowe
57 Przedmiot obieralny 5 - Konstrukcje inżynierskie
58 Przedmiot obieralny 8 - Budownictwo ekologiczne
59 Przedmiot obieralny 8 - Komputerowe wspomaganie projektowania w zakresie fizyki budowli
60 Przedmiot obieralny 8 - Konstrukcje mostowe
61 Przedmiot obieralny 8 - Metody stochastyczne w inżynierii lądowej
62 Przedmiot obieralny 8 - Programowanie obliczeń naukowo-technicznych
63 Przedmiot obieralny 8 - Wybrane zagadnienia z geotechniki
64 Przedmiot obieralny 8 - Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych


Semestr 7

65 Ekonomika budownictwa
66 Praca dyplomowa
67 Prawo budowlane i warunki techniczne
68 Przedmiot humanistyczny 9 - Geosyntetyki w budownictwie
69 Przedmiot obieralny 4 - Komputerowe wspomaganie projektowania - modelowanie geometryczne
70 Przedmiot obieralny 4 - Komputerowe wspomaganie projektowania - projektowanie konstrukcji
71 Przedmiot obieralny 6 - Komputerowe wspomaganie projektowania dróg
72 Przedmiot obieralny 6 - Podstawy projektowanie dróg i mostów
73 Przedmiot obieralny 7 - Kierowanie procesem inwestycyjnym
74 Przedmiot obieralny 7 - Kosztorysowanie i specyfikacje techniczne
75 Przedmiot obieralny 9 - Elementy projektowania dróg i autostrad
76 Przedmiot obieralny 9 - Konstrukcje zespolone z elementami CAD
77 Przedmiot obieralny 9 - Projektowanie budynków o obniżonym zapotrzebowaniu na energię
78 Przedmiot obieralny 9 - Technologie bezwykopowe - wybrane zagadnienia
79 Przedmiot obieralny 9 - Wybrane zagadnienia z technologii betonu
80 Seminarium dyplomowe - Technologie specjalne - wybrane zagadnienia
81 Seminarium dyplomowe - Wybrane zagadnienia z mechaniki materiałów i konstrukcji
82 Seminarium dyplomowe - Ocena stanu technicznego istniejących budowli
83 Seminarium dyplomowe - Wybrane zagadnienia budowy dróg i mostów
84 Seminarium dyplomowe - Wybrane zagadnienia konstrukcji budowlanych
85 Seminarium dyplomowe - Wybrane zagadnienia z geotechniki i metrologii
86 Seminarium dyplomowe - Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałów budowlanych


Wygenerowano dnia 23-11-2017


  Oferta kształcenia