Oferta kształcenia
Sylabusy WBiA

Sylabusy Wydziału Budownictwa i Architektury

Budownictwo, studia 2-go stopnia niestacjonarne, spec. Budownictwo drogowe

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2017/2018Semestr 1

  1 Metody komputerowe w mechanice budowli
  2 Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa
  3 Programowanie metod numerycznych w Matlabie
  4 Przedmiot humanistyczny obieralny - Estetyczny wymiar budownictwa
  5 Przedmiot humanistyczny obieralny - Historia nauki i techniki
  6 Teoria sprężystości i plastyczności
  7 Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej
  8 Zaawansowana matematyka
  9 Złożone konstrukcje metalowe


Semestr 2

10 Fundamenty specjalne
11 Infrastruktura transportu drogowego
12 Język obcy
13 Materiały drogowe
14 Podstawy dynamiki budowli
15 Projektowanie dróg i ulic
16 Przebudowa i utrzymanie dróg
17 Przedmiot społeczny obieralny - Rola wynalazczości w społeczeństwie
18 Przedmiot społeczny obieralny - Społeczne i ekonomiczne aspekty energii odnawialnej


Semestr 3

19 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
20 Inżynieria ruchu
21 Mosty drogowe
22 Praca dyplomowa
23 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Betony nowej generacji
24 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Podstawy budownictwa podziemnego
25 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Teoria konstrukcji mostowych
26 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia dynamiki budowli
27 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia stateczność konstrukcji
28 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia współczesnej mechaniki betonu
29 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Zarządzanie jakością i środowiskiem w budownictwie
30 Seminarium dyplomowe
31 Skrzyżowania i węzły drogowe
32 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi


Wygenerowano dnia 23-11-2017


  Oferta kształcenia