Oferta kształcenia
Sylabusy WBiA

Sylabusy Wydziału Budownictwa i Architektury

Budownictwo, studia 1-go stopnia niestacjonarne

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2017/2018Semestr 1

  1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
  2 Chemia materiałów budowlanych
  3 Geologia
  4 Geometria wykreślna
  5 Matematyka 1
  6 Podstawy architektury i urbanistyki
  7 Przedmiot humanistyczny obieralny - Podstawy widzenia artystycznego
  8 Przedmiot humanistyczny obieralny - Sacrum w sztuce i architekturze
  9 Rysunek techniczny


Semestr 2

10 Fizyka
11 Geodezja
12 Matematyka 2
13 Materiały budowlane
14 Mechanika teoretyczna 1
15 Ochrona własności intelektualnej
16 Przedmiot społeczny obieralny - Innowacyjność i etyka zawodu inżyniera
17 Przedmiot społeczny obieralny - Społeczne aspekty planowania przestrzennego
18 Technologia informacyjna


Semestr 3

19 Budownictwo ogólne 1
20 Instalacje budowlane
21 Język obcy 1
22 Matematyka 3
23 Mechanika teoretyczna 2
24 Przedmiot obieralny 1 - Metrologia w budownictwie
25 Przedmiot obieralny 1 - Ochrona środowiska w budownictwie
26 Technologia betonu
27 Wytrzymałość materiałów 1


Semestr 4

28 Budownictwo ogólne 2
29 Fizyka budowli
30 Język obcy 2
31 Mechanika betonu
32 Mechanika budowli 1
33 Mechanika gruntów
34 Przedmiot obieralny 2 - Betony wysokowartościowe
35 Przedmiot obieralny 2 - Prefabrykaty budowlane
36 Wytrzymałość materiałów 2


Semestr 5

37 Budownictwo komunikacyjne
38 Fundamentowanie
39 Hydraulika i Hydrologia
40 Język obcy 3
41 Konstrukcje betonowe 1
42 Konstrukcje metalowe 1
43 Mechanika budowli 2
44 Praktyka kierunkowa
45 Technologia robót budowlanych


Semestr 6

46 Język obcy 4
47 Konstrukcje betonowe 2
48 Konstrukcje drewniane
49 Konstrukcje metalowe 2
50 Metodologia badań naukowych
51 Metody obliczeniowe w mechanice budowli
52 Organizacja produkcji budowlanej
53 Przedmiot obieralny 3 - Podstawy diagnostyki cieplnej budynków
54 Przedmiot obieralny 3 - Wybrane zagadnienia z fizyki budowli
55 Przedmiot obieralny 5 - Budownictwo przemysłowe
56 Przedmiot obieralny 5 - Konstrukcje inżynierskie
57 Przedmiot obieralny 8 - Budownictwo ekologiczne
58 Przedmiot obieralny 8 - Komputerowe wspomaganie projektowania w zakresie fizyki budowli
59 Przedmiot obieralny 8 - Konstrukcje mostowe
60 Przedmiot obieralny 8 - Metody stochastyczne w inżynierii lądowej
61 Przedmiot obieralny 8 - Programowanie obliczeń naukowo-technicznych
62 Przedmiot obieralny 8 - Wybrane zagadnienia z geotechniki
63 Przedmiot obieralny 8 - Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych


Semestr 7

64 Ekonomika budownictwa
65 Praca dyplomowa
66 Prawo budowlane i warunki techniczne
67 Przedmiot obieralny 4 - Komputerowe wspomaganie projektowania - modelowanie geometryczne
68 Przedmiot obieralny 4 - Komputerowe wspomaganie projektowania - projektowanie konstrukcji
69 Przedmiot obieralny 6 - Komputerowe wspomaganie projektowania dróg
70 Przedmiot obieralny 6 - Podstawy projektowania dróg i mostów
71 Przedmiot obieralny 7 - Kierowanie procesem inwestycyjnym
72 Przedmiot obieralny 7 - Kosztorysowanie i specyfikacje techniczne
73 Przedmiot obieralny 9 - Elementy projektowania dróg i autostrad
74 Przedmiot obieralny 9 - Geosyntetyki w budownictwie
75 Przedmiot obieralny 9 - Konstrukcje zespolone z elementami CAD
76 Przedmiot obieralny 9 - Projektowanie budynków o obniżonym zapotrzebowaniu na energię
77 Przedmiot obieralny 9 - Technologie bezwykopowe - wybrane zagadnienia
78 Przedmiot obieralny 9 - Wybrane zagadnienia z technologii betonu
79 Seminarium dyplomowe - Technologie specjalne - wybrane zagadnienia
80 Seminarium dyplomowe - Wybrane zagadnienia z geotechniki i metrologii
81 Seminarium dyplomowe - Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałów budowlanych
82 Seminarium dyplomowe - Wybrane zagadnienia z mechaniki materiałów i konstrukcji
83 Seminarium dyplomowe - Ocena stanu technicznego istniejących budowli
84 Seminarium dyplomowe - Wybrane zagadnienia budowy dróg i mostów
85 Seminarium dyplomowe - Wybrane zagadnienia konstrukcji budowlanych


Wygenerowano dnia 23-11-2017


  Oferta kształcenia