Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Grupa docelowa - Beneficjenci projektuBeneficjentami projektu są:

  • Studenci I stopnia kierunku Budownictwo, podejmujący studia w ramach naboru 2010/2011
  • Szczególną uwagę poświęcać się będzie zachowaniu zasady równych szans

Uzasadnienie wyboru grupy docelowej objętej wsparciem programu:

  • Poziom przygotowania kandydatów na studia techniczne z przedmiotów matematyka i fizyka jest niewystarczający, co skutkuje brakiem dostatecznej liczby chętnych do studiowania na kierunkach technicznych.
  • System promocji, motywacji i zachęt do przełamywania barier wynikających ze stereotypu kierunków technicznych jest mało efektywny. W ramach projektu podjęto działania działania mające na celu zachęcenie większej liczby kobiet do studiowania na kierunku Budownictwo.
  • Zapotrzebowanie na inżynierów budownictwa jest aktualnie bardzo duże. Dlatego projekt wspiera działania ukierunkowane na zwiększenie liczby absolwentów kierunku Budownictwo, jako kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.