Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Cel projektuProjekt "Czas inżynierów" - studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (2WB), realizowany jest w następstwie rozstrzygnięcia konkursu 1/POKL/4.1.2/2010 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt finansowany jest ze środków strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.2.

Projekt obejmuje realizację kształcenia na kierunkach zamawianych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w ramach naboru na rok akademicki 2010/11 i wsparciem obejmuje studia na kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej. Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku budownictwo, poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia, poprzez:

  • Promowanie kierunku i utworzenie atrakcyjnych programów stypendialnych.
  • Zwiększenie zainteresowania podejmowaniem studiów na kierunku budownictwo poprzez kompleksową ofertę wsparcia zawierającą zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.
  • Dodatkowe szkolenia i egzaminy certyfikujące umiejętności w zakresie obsługi profesjonalnych programów komputerowych takich jak BOCAD, Autocad, Robot, itp.
  • Wsparcie działalności studenckich kół naukowych oraz umożliwienie studentom uczestniczenia w konferencjach naukowych.
  • Doposażenie stanowisk dydaktycznych w istniejących laboratoriach, a przez to uatrakcyjnienie zajęć praktycznych z przedmiotów kierunkowych i wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia.
  • Staże realizowane u potencjalnych pracodawców oraz prace dyplomowe wykonywane na rzecz aktualnych potrzeb instytucji i przedsiębiorstw regionu.

Powyższe cele są spójne z zapisami w Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej oraz z celami strategicznymi i horyzontalnymi NSRO 2007-2013. Działania projektu są zgodne z zapisami niżej wymienionych krajowych dokumentów strategicznych:

  • PO KL, cel strategiczny 4 „Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy”;
  • Plan działania na 2012 r. dla Priorytetu IV PO KL
  • Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004-2013
  • Strategia Rozwoju Edukacji 2007-2013