Katedra Geotechniki i Geodezji

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8581
e-mail: zgig@po.opole.pl
http://www.kgig.po.opole.pl

  Kierownik Katedry

  Pracownicy

  Sekretariat Katedry  Główne kierunki działalności badawczej:
  • metody numeryczne (MES, MEB) w analizie geotechnicznych zagadnień interakcji układu "fundament - podłoże",
  • nieliniowe (spreżysto-plastyczne) dwufazowe modele ośrodków gruntowych,
  • identyfikacja parametryczna złożonych nieliniowych modeli gruntów,
  • nowoczesne techniki wzmacniania podłoża,
  • zabezpieczenia wyrobisk przed zagrożeniami gazowymi,
  • hydrogeologia,
  • optymalizacja geodezyjnych pomiarów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem odkształceń i przemieszczeń.

  Pracownicy Katedry są członkami: Sekcji Geodezji Przemysłowej PAN, International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, International Association of Engineering Geology oraz Polskiego Komitetu Geotechniki.

  Katedra oferuje prace naukowo-badawcze z zakresu:
  • rzeczoznawstwa, poradnictwa i opiniowania, ekspertyz i projektów,
  • badania i oceny geotechnicznej podłoża gruntowego,
  • analizy, związanej z posadowieniem budowli z wykorzystaniem techniki komputerowej,
  • optymalizacji pomiarów geodezyjnych,
  • pomiarów inżynieryjnych o wysokiej precyzji z wykorzystaniem najnowoczśniejszych metod i narzędzi pomiarowych,
  • pomiarów jezdni podsuwnicowych suwnic i konstrukcji inżynierskich.