[
English Version
]


|  www.wbia.po.opole.pl  |
  |  

Zjazd Dziekanów
Kierunku Budownictwo 2015
Informacje o zjeździe
Zakwaterowanie
Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Zjazdu Dziekanów

Szczegółowy program

Zjazdu Dziekanów

Kontakt


Aktualności
Wydział
Historia Wydziału

Rada Wydziału

i uprawnienia

    Posiedzenia RW
Pracownicy
Katedry
Budownictwa i Architektury
Dróg i Mostów
Fizyki Materiałów

    Zespół Mechaniki

    Materiałów

    Materiały dydaktyczne

    Zespół Fizyki Budowli

Geotechniki i Geodezji

Inżynierii Materiałów

Budowlanych

    Laboratorium Materiałów

    Budowlanych

Inżynierii Systemów

i Procesów Budowlanych

    Materiały dydaktyczne

Mechaniki, Konstrukcji

Budowlanych i Inżynierskich

    Zespół "Konstrukcje"
    Materiały dydaktyczne
    Zespół "Mechanika"
    Materiały dydaktyczne
Konferencje i szkolenia
Seminaria
Postępowania awansowe
Doktoraty
Habilitacje
Projekty Unijne


Kierunki zamawiane

Budownictwo
Cel projektu
Regulamin stypendiów
Dwumiesięczne Staże
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Prace dyplomowe
www.efs.gov.pl
Architektura i Urbanistyka
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Kontakt
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Katedra Inżynierii Materiałów BudowlanychAdres:ul. Katowicka 48
45-061 Opole
tel.+48 77 449 8595
fax.+48 77 449 9926
e-mail:kimb@po.opole.pl
www:http://www.kimb.po.opole.pl


Pracownicy:


Kierownik Katedry
prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk

dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO
dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. PO
dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska
dr inż. Arkadiusz Mordak
mgr inż. Krystian Jurowski
mgr inż. Alina Kaleta
mgr inż. Jolanta Kowalska
inż. Bronisław Krępa
Andrzej Krępa

Sekretariat Katedry
mgr Małgorzata Mazurewicz-Szwedowska


Podstawowe kierunki badań naukowych, główne zainteresowania

Kształtowanie i modyfikacja właściwości kompozytów na bazie surowców mineralnych w celu otrzymania materiałów o podwyższonych parametrach użytkowych.
Reologia mieszanek betonowych, zapraw oraz zaczynów cementowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu domieszek i dodatków mineralnych.
Wykorzystanie mineralnych surowców naturalnych i odpadowych w przemyśle materiałów budowlanych.
Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych surowców, spoiw i kruszyw budowlanych oraz betonów.
Ocena jakości materiałów i wyrobów budowlanych.

Działalnośc dydaktyczna

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmujące przedmioty:

I stopień studiów

Chemia
Materiały budowlane 1
Materiały Budowlane 2
Prawo budowlane
Prefabrykaty budowlane (przedmiot obieralny)
Betony wysokowartościowe (przedmiot obieralny)
Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa

II stopień studiów

Materiały w energooszczędnym budownictwie
Korozja materiałów budowlanych
Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa


System Zapewnienia

Jakości Kształcenia

Harmonogram egzaminów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Prace dyplomowe
Praktyki studenckie
Plany zajęć
Informacje dla kandydatów
Sylwetka Absolwenta

Kierunki studiów,

poziomy i formy kształcenia

Przedmioty
Studia za granicą
Organizacje studenckie
Zasady rekrutacji
Koła naukowe
Dewiator

Konstruktor,

Koło Młodych PZITB

EkoMat-BUD
Circulus
Roads and Bridges

Studia I i II stopnia

(plany i programy)

Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Konsultacje
Dokumenty / formularze
Odnośniki
Kontakt
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48
45-061 Opole

Portiernia
Tel.: +48 77 449 8586
Tel.: +48 77 449 8612

Sekretariat Dziekana
Tel.: +48 77 449 8560
e-mail: wbia@po.opole.pl

Galeria zdjęć

Doktoranci Wydziału Budownictwa i Architektury
[ Powrót ]

[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]