Oferta kształcenia
Sylabusy WBiA

Sylabusy Wydziału Budownictwa i Architektury

Budownictwo, studia 2-go stopnia stacjonarne, spec. Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2017/2018Semestr 1

  1 Metody komputerowe w mechanice budowli
  2 Nowowczesne materiały kompozytowe dla budownictwa
  3 Programowanie metod numerycznych w Matlabie
  4 Przedmiot humanistyczny obieralny - Estetyczny wymiar budownictwa
  5 Przedmiot humanistyczny obieralny - Historia nauki i techniki
  6 Teoria sprężystości i plastyczności
  7 Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej
  8 Zaawansowana matematyka
  9 Złożone konstrukcje metalowe


Semestr 2

10 Fundamenty specjalne
11 Język obcy
12 Konstrukcje prefabrykowane i sprężone
13 Podstawy dynamiki budowli
14 Podstawy termomechaniki
15 Przedmiot społeczny obieralny - Rola wynalazczości w społeczeństwie
16 Przedmiot społeczny obieralny - Społeczne i ekonomiczne aspekty energii odnawialnej
17 Złożone konstrukcje betonowe


Semestr 3

18 Awarie i diagnostyka konstrukcji
19 Betonowe budowle specjalne
20 Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych
21 Metalowe budowle specjalne
22 Podstawy inżynierii sejsmicznej
23 Praca dyplomowa
24 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Betony nowej generacji
25 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Podstawy budownictwa podziemnego
26 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Teoria konstrukcji mostowych
27 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia dynamiki budowli
28 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia stateczność konstrukcji
29 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia współczesnej mechaniki betonu
30 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Zarządzanie jakością i środowiskiem w budownictwie
31 Seminarium dyplomowe
32 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi


Wygenerowano dnia 23-11-2017


  Oferta kształcenia