Zespół "Konstrukcje"

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8544
e-mail: katkbi@po.opole.pl
http://www.kmb.po.opole.pl

  Kierownik zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów "Konstrukcje"

  Pracownicy

  Osoby współpracujące z Katedrą

  Kierownik Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

  Sekretariat Katedry  Tematyka prac naukowo-badawczych:
  • problemy stateczności stalowych prętów zginanych i ściskanych,
  • numeryczne i doświadczalne metody wyznaczania obciążenia konstrukcji powłokowych temperaturą,
  • metodyka badań eksperymentalnych na obiektach w skali naturalnej,
  • rekonstrukcja oraz wzmacnianie konstrukcji żelbetowych,
  • komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich i procesu projektowania konstrukcji,
  • rozwiązania analityczne i numeryczne statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji powłokowych (chłodnie kominowe, kominy przemysłowe, zbiorniki), modele obliczeniowe w kształtowaniu i wymiarowaniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich,

  Pracownicy uczestniczą w pracach następujących instytucji naukowych i zawodowych: Zarząd Główny PTMTiS (prof. dr inż. Roman Jankowiak), Sekcje KILiW PAN. W katedrze przygotowano dwa podreczniki o zasiegu ogólopolskim: Podstawy projektowania konstrukcji metalowych (wyd. I TiT Opole, 1992, wyd. II Arkady Warszawa, 1998) oraz Projektowanie torów jezdnych suwnic i elektrowciągów (wyd. TiT Opole, 1997).

  Katedra oferuje usługi z zakresu:
  • obliczeń statyczno wytrzymałościowych konstrukcji budowlanych i przemysłowych,
  • rzeczoznawstwa budowlanego w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego,
  • opracowań projektów budowlanych,
  • opracowania oprogramowań i prowadzenie szkoleń w zakresie technik komputerowych,
  • szacowania wartości rynkowych obiektów budowlanych,
  • monitoringu budowli w zakresie zmian temperatury od wpływów klimatycznych i eksploatacyjnych w konstrukcji i pomieszczeniach (kominy przemysłowe, chłodnie kominowe, mosty, zbiorniki, silosy, budynki),
  • wykonywanie obliczeń analitycznych i numerycznych statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji powłokowych, (chłodnie kominowe, kominy żelbetowe, stalowe),
  • obliczeń stateczności i nośności ram pełnościennych hal z zmiennymi na długości przekrojami poprzecznymi słupów i rygli,
  • obliczeń stateczność i nośności zimnogiętych cienkościennych płatwi dachowych i rygli ściennych,
  • doświadczalne oceny stateczności i nośności belek stalowych i żelbetowych,
  • próby statycznego rozciągania i ściskania elementów stalowych,
  • badania odkształceń elementów konstrukcyjnych metodami tensometrycznymi

  Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich współpracuje z Ukraińskim Naukowo-Badawczym Instytutem Projektstalkonstrukcja im. W. M. Szymanowskiego S.A. z Kijowa, Ukraina.

  Prof. dr inż. Roman Jankowiak jest dwukrotnym laureatem Nagrody Panstwowej II stopnia (1984, 1986). Emerytowany dr inż. Reinhold Kałuża jest laureatem nagrody prof. Bryły.


  Możliwości badawcze Laboratorium Konstrukcji Budowlanych:
  • badania materiałów pracujących w jednoosiowym stanie naprężenia,
  • badania materiałów i elementów pod obciążeniem: doraźnym, długotrwałym, cyklicznym, dynamicznym,
  • wyznaczanie wytrzymałości doraźnej, zmęczeniowej,
  • określenie współczynników sprężystości,
  • pomiary sił, odkształceń i przemieszczeń z zastosowaniem automatycznej rejestracji i przetwarzania wartości mierzonych,
  • badania elementów słupowych, belkowych, płytowych i tarczowych w skali półtechnicznej i naturalnej pod obciążeniami statycznymi do 1000 kN i dynamicznymi do 500 kN.

  Wyposażenie Laboratorium Konstrukcji Budowlanych:
  • standardowy zestaw urządzeń i aparatury pomiarowej do badań nieniszczących konstrukcji,
   • cyfrowy tester betonu DIGI Schmidt 2 N (produkcji szwajcarskiej firmy PROCEQ) do badania elementów masywnych o grubości większej niż 100 mm, zakresie pomiarowym wytrzymałości na ściskanie 10 do 70 N/mm2,
   • cyfrowy tester betonu DIGI Schmidt 2 L (produkcji szwajcarskiej firmy PROCEQ) do badania elementów o grubości mniejszej niż 100 mm, zakresie pomiarowym wytrzymałości na ściskanie 10 do 70 N/mm2,
   • kowadło kontrolne do testerów betonu DIGID Schmidt,
    zgodne z normą EN - 1 szt.,
   • detektor zbrojenia PROFOMETER 5 S (produkcji szwajcarskiej firmy PROCEQ) wyposażony w następujące funkcje: lokalizacja prętów zbrojeniowych, pomiar grubości otulenia, określenie średnicy pręta, lokalizacja prętów o zbyt cienkiej otulinie. Psofometr zapewnia pomiar otuliny dla pojedynczego pręta co najmniej do 140 mm z wymaganą dokładnością normową,
  • układ pomiarowy MGC plus firmy Hottinger wyposażony w 128 kanałów pomiarowych (104 tensomertyczne i 24 napięciowe),
  • wiertnicę diamentowa GDB 2500 WE Professional firmy Bosch umożliwiającą pobranie z konstrukcji próbek betonu o średnicy do 200 mm,
  • układ pomiarowy Spider 8 firmy Hottinger wyposażony w 8 niededykowanych kanałów pomiarowych (8 tensomertycznych, napięciowych i indukcyjnych; pomiar częstotliwości, okresów i impulsów możliwy na dwóch kanałach),
  • wzmacniacze pomiarowe MPL 108 firmy Peltron umożliwiające pomiar przemieszczeń w 24 punktach. Współpracują z układami pomiarowymi MGC plus i Spider 8,
  • transformatorowe przetworniki przemieszczeń liniowych stosowane do statycznych i dynamicznych pomiarów: przesunięć, zmian długości i grubości materiałów, ugięć części maszyn i konstrukcji. Zakres pomiarowy od ± 1 do ± 250 mm,
  • tensometryczne przetworniki siły. Zakres pomiarowy 500 kN i 1000 kN,
  • zestaw maszyn wytrzymałościowych realizujących obciążenia ściskające i rozciągające do 1000 kN,
  • uniwersalne urządzenia do realizacji obciążeń statycznych na obiektach badawczych i w naturze:
   • zestaw 10 siłowników hydraulicznych o sile od 50 do 1000 kN, skoku tłoka 250 mm,
   • trzy zasilacze hydrauliczne,
  • wielosiłownikowy hydrauliczny system symulacji obciążeń rzeczywistych, sterowany cyfrowym układem zadawania i monitorowania sygnałów sterujących i pomiarowych (firmy Instron). W skład systemu wchodzi:
   • cyfrowy układ sterowania umożliwiający prowadzenie kompletnie niezależnych testów każdego siłownika lub wszystkich siłowników naraz lub dowolnej ich kombinacji
   • zasilacz hydrauliczny o wydajności 170 l/min i ciśnieniu nominalnym 280 Bar,
   • jeden siłownik hydrauliczny o sile statycznej 630 kN i dynamicznej 500 kN, skok tłoka 400mm,
   • dwa siłowniki hydrauliczne o sile statycznej 250 kN i dynamicznej 200 kN, skok tłoka 400mm,
  • Stanowisko do badań statycznych i dynamicznych konstrukcji budowlanych