Bieg Erasmusa

  piątek, 2017-09-08 11:45:08


Bieg Erasmusa

W ramach obchodów 30-lecia programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje imprezę sportową - Bieg Erasmusa, który odbędzie się 30 września w Warszawie. Do biegowego pojedynku staną 6-osobowe sztafety, które pokonają łączny dystans 30 km. Bieg ma charakter charytatywny, drużyny dokonują opłaty startowej na rzecz Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, a dokładnie: realizacji projektu WalkCamp skierowanego do osób po amputacjach.

Wszystkie niezbędne informacje i formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/bieg/

Zachęcamy wszystkich studentów i pracowników Politechniki Opolskiej do wzięcia udziału!


Berlińskie stypendium wśród map

  piątek, 2017-09-08 10:42:01


dr inż. arch. Monika Adamska

Dr inż. arch. Monika Ewa Adamska, jako stypendystka Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kultury (Stiftung Preußischer Kulturbesitz), w lipcu 2017 r. realizowała w Berlinie projekt badawczy „Tracing the past intra (et extra) muros. Spatial transformations of medieval old towns in the Silesia region from the Frederician period to WWII” w oparciu o zbiory Departamentu Map Biblioteki Państwowej w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin). Projekt dotyczył przekształceń średniowiecznych miast Śląska na przestrzeni ok. 200 lat, od poł. XVIII w. do końca II wojny światowej z podziałem na cztery przedziały czasowe. Przedmiotem analiz były przede wszystkim miasta obecnego województwa opolskiego (m.in. Brzeg, Głubczyce, Koźle, Namysłów, Nysa, Opole, Paczków, Prudnik), a także z województw: dolnośląskiego i śląskiego.

Więcej informacji: Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej


Odszedł dr inż. Lesław Tarczyński

  środa, 2017-07-05 08:46:09


dr inż Lesław Tarczyński

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana dra inż. Lesława Tarczyńskiego, wieloletniego pracownika Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Katedry Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich, cenionego naukowca i lubianego wykładowcę, człowieka prawego, niezwykle zaangażowanego w działalność dydaktyczną Wydziału.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 7 lipca 2017 r., o godzinie 12.00, przy ul. Cmentarnej (nowa kaplica) na cmentarzu w Opolu-Półwsi.

Przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie.

Doktor inżynier Lesław Tarczyński ukończył studia w Politechnice Krakowskiej w 1970 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. W tym samym roku rozpoczął pracę w Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 2 na stanowisku inżyniera budowy, a następnie objął funkcję zastępcy kierownika kompleksu budów.

W 1972 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych Instytutu Inżynierii Lądowej kierowanym przez profesora Oswalda Mateję. W roku akademickim 1980/81 studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Illinois (Urbana, USA) jako stypendysta fundacji Fulbrighta.

W roku 1981 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w Politechnice Wrocławskiej uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Oswald Mateja.

Lesław Tarczyński specjalizował się w badaniach doświadczalnych dużych budowli inżynierskich (chłodnie kominowe, kominy przemysłowe, mosty) w zakresie wpływów termicznych oraz modelowania numerycznego obciążeń temperaturą konstrukcji betonowych poddanych wpływom klimatycznym i eksploatacyjnym. Na obiektach rzeczywistych, m.in. kominie wieloprzewodowym o wysokości 250 m. utworzył stałe stanowiska badawcze do pomiarów meteorologicznych oraz do monitoringu zmian temperatury w konstrukcji. Z tego zakresu opublikował kilkadziesiąt prac w czasopismach i materiałach konferencyjnych w kraju i za granicą. Brał również udział w szeregu prac naukowo-badawczych dotyczących oddziaływań środowiskowych na budowle inżynierskie. Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych otrzymał w 1981 roku indywidualną nagrodę III stopnia Ministra NSzWiT. W 1988 roku odbył dwutygodniowy staż na Uniwersytecie w Tunisie. Trudne i czasochłonne wyniki prac doktora L. Tarczyńskiego w zakresie wpływów termicznych, modelowania numerycznego obciążeń temperaturą powłokowych konstrukcji żelbetowych poddanych wpływom klimatycznym i eksploatacyjnym oraz teoretycznych i empirycznych modeli transmisji promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej pozostaną trwałym i oryginalnym wkładem w poznanie i opis tych zagadnień.

W ramach działalności dydaktycznej dr. Inż. L. Tarczyński specjalizował się w prowadzeniu zajęć z przedmiotów związanych z zastosowaniem informatyki oraz algorytmizacją i programowaniem w językach wysokiego poziomu zadań inżynierskich, opracowując kilka skryptów i pomocy dydaktycznych. Prowadził również zajęcia z przedmiotów dotyczących specjalistycznych budowli inżynierskich.

Doktor L. Tarczyński brał czynny udział w życiu Uczelni. Pracował m.in. w Rektorskiej Komisji ds. Komputeryzacji (1983-89), w Senackiej Komisji ds. Aparatury Naukowej oraz w Senackiej Komisji Bibliotecznej (1982-84, później nieprzerwanie od 1990 roku). Przez wiele lat był wybieralnym członkiem Rady Naukowej Wydziału Budownictwa. Był kierownikiem zespołu dydaktycznego „Konstrukcji Betonowych i Zastosowań Informatyki”. Z racji biegłej znajomości języka angielskiego w latach 1992-95 brał udział w opracowaniu wniosków do programu europejskiego Tempus, uczestnicząc w rozmowach wstępnych i negocjacjach z partnerami zagranicznymi w Strasburgu i w Stuttgardzie. Był inicjatorem powstania w 1990 roku Pracowni Komputerowej przy Katedrze Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich, a następnie stale koordynował prace związane z rozbudową i modernizacją sieci komputerowej Wydziału. W latach 1996-98 opracował trzy wnioski do KBN o finansowanie budowy, a następnie rozbudowy sieci komputerowej Wydziału Budownictwa oraz zajmował się koordynacją prac związanych z realizacją tych inwestycji.

Dr inż. Lesław Tarczyński był bardzo pracowitym, sumiennym i obowiązkowym pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim o szerokich zainteresowaniach, uzdolnionym w zakresie prowadzenia doświadczalnych prac naukowo-badawczych, na obiektach rzeczywistych w skali naturalnej, wymagających dużego doświadczenia i zdolności organizacyjnych. Zawsze był zaangażowany w pracach organizacyjnych Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Katedry Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich.

Dr inż. Wiesław Baran


Seminarium Wydziałowe, 06.07.2017 r., 11:00

  środa, 2017-07-05 08:37:17


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego, pt.:

Szacowanie trwałości wystroju zabytków

Autor: mgr inż. Agnieszka Bułka
Data: 06.07.2017 r. (czwartek), godz. 11:00
Miejsce Seminarium: K-Aula

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał